Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Dây cói trang trí Dây cói
1 x 2.000
2.000
2.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 2.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 52.000